Partneri

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) bola založená v roku 1952 s cieľom naplniť vzdelávacie a výskumné potreby východného Slovenska. Cieľom univerzity je udržiavať harmonický a vzájomne prepojený vzťah medzi výučbou, výskumom a službami pre verejnosť. Ako verejná univerzita má TUKE silné väzby na súkromné a verejné inštitúcie, čo jej umožňuje reagovať na ich potreby, ako aj na požiadavky spoločnosti vo všeobecnosti.

V súčasnosti TUKE ponúka vzdelávacie a výskumné aktivity na deviatich fakultách: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Strojnícka fakulta, Stavebná fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta výrobných technológií, Filozofická fakulta a Letecká fakulta.Súčasný počet študentov presahuje 16 000, z toho je približne 13 000 denných študentov, vrátane 8 500 študentov bakalárskeho štúdia, 4 000 študentov magisterského štúdia a viac ako 500 študentov doktorandského štúdia. Na univerzite pracuje takmer 900 učiteľov a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. V posledných rokoch sa výrazne zvýšil záujem zahraničných študentov, na univerzite študujú študenti zo štyridsiatich krajín.

https://www.tuke.sk/

Hoci v Alcale existovala stredoveká univerzita schválené kráľom Sanchom IV. už od roku 1293, Univerzitu v Alcale založil v roku 1499 španielsky regent kardinál Cisneros ako úplne nový vzdelávací projekt. Spájala najlepšie modely tradícií tej doby – Paríž a Salamanku – s ďalšími inovatívnejšími modelmi, ako boli univerzity v Bologni a Louvain.

Dnes je Univerzita v Alcale stredne veľkou modernou inštitúciou a je považovaná za vzor pre iné univerzity v Európe a Amerike. Okrem klasických humanitných štúdií a spoločenských vied Univerzita v Alcale začlenila najmodernejšie kvalifikácie vo všetkých vedeckých oblastiach, ako sú zdravotné vedy a rôzne technické vedy, ktoré sú rozptýlené v jej areáloch. Spolu s vedecko-technologickým parkom sú rozhodujúcim faktorom jej medzinárodného profilu a podporujú podnikanie v regióne.

https://www.uah.es/en/

Online univerzita IUL vznikla na základe ministerského dekrétu z 2. decembra 2005. Telematická univerzita IUL ponúka online vzdelávanie, ktoré zabezpečuje flexibilné, rýchle a intuitívne vzdelávanie vhodné pre všetkých študentov. Diplomy vydané IUL sú uznané Ministerstvom pre univerzity a výskum a sú rovnocenné diplomom všetkých talianskych univerzít.

Silnou stránkou IUL je organizácia vzdelávania úplne online, ktorá ponúka vysoké štandardy porovnateľné s tradičnými univerzitami. Ide o novú, pohodlnú, modernú a ľahko dostupnú univerzitnú štruktúru, ktorá zachováva základný vzdelávací vzťah priameho kontaktu medzi študentom a učiteľom vďaka sofistikovaným technológiám, ktoré sú dostupné študentom: inovatívne a špičkové stratégie výučby, ktoré poskytuje INDIRE, spolu s akademickou kvalitou garantovanou Univerzitou vo Foggii.

https://www.iuline.it

Akreditačná rada pre podnikateľské a angažované univerzity (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities – ACEEU) je jediným celosvetovo pôsobiacim orgánom na zabezpečenie kvality so zameraním na angažovanosť a podnikanie vo vysokoškolskom vzdelávaní.

ACEEU sa zaviazala byť lídrom v novej ére vysokoškolského vzdelávania tým, že hodnotí, podporuje a podnecuje potenciál inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na ich ceste k excelentnosti v rámci tretieho poslania univerzít.

https://www.aceeu.org/

HELIXCONNECT EUROPE vznikol v roku 2020 (z decentralizovaných snáh z roku 2018) na základe potreby zlepšiť praktický prístup k uľahčeniu inovácií, pomôcť organizáciám rásť a umožniť riadnu integráciu medzi inovátormi, mimovládnymi organizáciami, priemyslom a vládou. Našou víziou je prepojiť Rumunsko, východnú Európu a západný Balkán s globálnymi inovačnými systémami a umožniť prenos poznatkov a technológií na národnej úrovni. So vzostupom moderných technológií a rámcov organizačnej výkonnosti sú potrebné masívne zmeny a inovácie obchodných modelov, aby sa organizácie transformovali tak, aby zostali konkurencieschopné a zároveň sa zabezpečilo, že dosiahnu svoj zamýšľaný vplyv spravodlivým a zodpovedným spôsobom.

HELIXCONNECT EUROPE preto pracuje pod vedením medzinárodného poradného výboru zloženého z popredných vplyvných predstaviteľov priemyslu, inovácií a tvorby politík s cieľom navrhovať riešenia šité na mieru a aplikovateľné pre organizácie.

https://helix-connect.com/