Projekt DICE sa bude orientovať na dva rôzne, ale vzájomne prepojené smery:

- smerom k digitalizácii: projekt DICE prinesie digitálnu akceleračnú platformu, ktorá je inovatívnym digitálnym nástrojom
- smerom k podpore tretieho poslania univerzít: akceleračná platforma sa bude používať ako metodika na vytváranie digitálnych kurzov občianskej angažovanosti na univerzitách.

Ciele

Projekt DICE má štyri špecifické ciele:

WP2

Poskytnúť univerzitným pedagógom a tvorcom kurzov integrovaný rámec pre digitálnu občiansku angažovanosť založený na hodnotách študentov a komunity

WP3

Definovať proces tvorby kurzov digitálnej občianskej angažovanosti

WP4 - WP5

Overiť vyššie uvedené nástroje prostredníctvom pilotáže a spustenia platformy digitálneho akcelerátora

WP5

Poskytnúť zbierku osvedčených postupov, referencií a odporúčaní v súvislosti s tvorbou politík.

Tieto ciele sa priamo týkajú digitálnej transformácie a podporujú digitálne kapacity vysokoškolského sektora. Konkrétne hodnotový rámec a Príručka pre tvorbu kurzov digitálnej občianskej angažovanosti umožnia vysokoškolským pedagógom a tvorcom kurzov z akéhokoľvek odboru navrhovať vlastné kurzy digitálnej občianskej angažovanosti, čím sa do popredia dostanú nové digitálne metódy a formáty.

Okrem toho tieto nástroje doplní digitálny akcelerátor, ktorý je mimoriadne inovatívnou a stimulujúcou vyučovacou technikou.

Výsledky

Medzi hlavné VÝSLEDKY projektu DICE patria:

Dve "Hodnotové mapy digitálnej občianskej angažovanosti", ktoré môžu použiť vysokoškolskí pedagógovia a tvorcovia kurzov na to, aby určili priority a metodiky pre vzdelávanie študentov, ako aj kľúčové faktory na dosiahnutie sociálneho vplyvu prostredníctvom postupov občianskej angažovanosti.
"Manuál na navrhovanie kurzov digitálnej občianskej angažovanosti", ktorý obsahuje proces tvorby kurzov digitálnych občianskej angažovanosti krok za krokom.
Platforma s názvom "Digitálny akcelerátor", ktorá sprevádza vysokoškolských pedagógov a tvorcov kurzov procesom tvorby ich vlastných kurzov digitálnej občianskej angažovanosti.
"Príručka o zapojení digitálnej komunity" a "Správa o analýze osvedčených postupov", ktoré obsahujú najdôležitejšie dokumenty

Rozborom náročnej otázky, ako preniesť zapojenie vysokoškolskej komunity do digitálneho sveta, prináša DICE štruktúrovaný prístup k školeniu, usmerňovaniu a podpore vysokoškolských pedagógov a riaditeľov kurzov, ako vytvoriť vplyv v miestnych komunitách. Okrem toho projekt identifikuje prínosy pre vzdelávanie študentov tým, že navrhuje mechanizmy na obohatenie skúseností študentov.

Inovatívne
prvky

V rámci projektu DICE budú vyvinuté inovatívne metódy, výsledky a postupy pre účastníkov projektu, cieľové skupiny a širšiu komunitu vysokoškolského prostredia v Európe. Inovatívne sú najmä:

V rámci projektu sa vytvoria praktické, reprodukovateľné, efektívne a účinné nástroje, ktoré budú k dispozícii online, čím sa zabezpečí jednoduchý a otvorený prístup pre všetky zainteresované strany (t. j. hodnotové mapy občianskej angažovanosti, Manuál pre tvorbu kurzov digitálnej občianskej angažovanosti, Digitálny akcelerátor, DICE príručka pre vedúcich univerzít a katedier a Správa o osvedčených postupoch). Digitálny akcelerátor je veľmi inovatívny, pretože nie je zameraný na start-upy (ako akcelerátory zvyčajne bývajú), ale na podporu vysokoškolských pedagógov a tvorcov kurzov, aby sa ich vyučovacie procesy a metódy stali inovatívnymi.

Projekt sa zameriava najmä na digitálnu spoluprácu univerzít s komunitou, čo je paradigma, ktorá sa vo vysokoškolskom vzdelávaní začala presadzovať len nedávno. Postupy občianskej angažovanosti boli do veľkej miery založené na fyzických osobných interakciách študentov, pedagógov a zamestnancov univerzít s externými zainteresovanými stranami. Naučiť sa efektívne spolupracovať s komunitami, podnikmi a organizáciami v digitálnom priestore prináša významný prvok inovácie.

Výsledkom projektu DICE bude vytvorenie pridanej hodnoty pre univerzitu, študentov a spoločnosť v podobe hodnotových máp. Metodika hodnotových máp umožňuje identifikovať hnacie sily hodnôt študentov a komunít, čiastkové hnacie sily a online nástroje, ktoré povedú ku konkrétnym zlepšeniam. Tento prístup založený na riadení hodnôt si získal popularitu v obchodnom poradenstve a korporátnom manažmente, ale zostáva vo veľkej miere nevyužitý na vysokých školách. Z tohto dôvodu je tento prístup unikátny.

Udržateľnosť

Tento projekt poskytne súbor veľmi dobre využiteľných výsledkov s významným potenciálom na dosiahnutie vplyvu v partnerských krajinách a v celej Európe. Veľkou výhodou projektu DICE z hľadiska udržateľnosti je skutočnosť, že jednotlivé výsledky projektu sa môžu využívať ako samostatné metódy a nástroje (napr. hodnotové mapy alebo Manuál pre tvorbu kurzov digitálnej občianskej angažovanosti), ale môžu sa využívať aj kombinovane, čo posilní ich vplyv a udržateľnosť. Okrem toho, hoci sa projekt zameriava na vysokoškolských pedagógov a študentov, jeho prístupy, metódy a nástroje by sa mohli uplatniť na posilnenie digitálnej občianskej angažovanosti aj na iných úrovniach vzdelávania (napr. v oblasti odborného vzdelávania a prípravy).